top of page

Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Vanaf 25-05-2018 is de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) privacywetgeving van kracht. Door in behandeling te gaan, geeft u toestemming aan Dietistenpraktijk Eetwijs om persoonlijke gegevens te gebruiken en op te slaan binnen ons bedrijf. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsinformatie. Clienten hebben het recht om te vragen gegevens uit bestanden van Dietistenpraktijk Eetwijs te verwijderen. Klik hier voor de Privacyverklaring.

Floor Klaassen diëtist bij Diëtistenpraktijk Eetwijs is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Eetwijs en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten/goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 

2. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: professional die voedingsvoorlichting-/dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: alle cliënten, rechtspersonen of wettelijk vertegenwoordigers waarvoor
Opdrachtgever: ‘Diëtistenpraktijk Eetwijs’ in opdracht van hen diensten verricht en met wie ‘Diëtistenpraktijk Eetwijs’ een overeenkomst aangaat.
Arts: De huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van de cliënt verricht.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts,
dienst.

3. Tarieven
Diëtistenpraktijk Eetwijs hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij zijn afgesproken met de desbetreffende zorgverzekering. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (ongeveer 4-6 consulten). In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Voor dieet- of voedingsbegeleiding die niet onder de vergoeding van de zorgverzekering valt (zonder verwijzing of buiten het vergoedingspakket) gelden tarieven zoals vastgesteld door de diëtist. Deze kunt u vinden op www.dietistenpraktijkeetwijs.com/tarieven . Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Indien de cliënt ouder is dan 18 jaar komen deze kosten eerst ten laste van uw verplichte eigen risico. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende verzekering. Bij vragen omtrent de vergoeding neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
De tarieven bestaan uit directe patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden tijd.

 

4. Declaraties en betaling
Diëtistenpraktijk Eetwijs declareert de kosten direct bij de zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten. Bij overschrijding van het maximum aantal behandeluren is de cliënt zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL70RABO0313887497 t.n.v. F. Klaassen te zijn overgemaakt.
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

 

5. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd afwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor ziekte. Afzegging dient persoonlijk, via e-mail, telefonisch of via voicemail gedaan te worden.

 

6. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

 

7. Privacy
Uw privacy wordt gerespecteerd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De diëtist houdt registratie bij en de documenten worden minimaal 15 jaar bewaard.

 

8. Klachten
Bespreek uw klachten/ontevredenheid altijd eerst met de diëtist. Maak dit kenbaar zodat er samen naar een juiste oplossing gezocht kan worden. Klachten die niet onderling opgelost kunnen worden, kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

bottom of page